BETONJERKA

Me ekipe të specializuara, me hapësirë të avancuar prodhuese me mbi 60.000 m2 operojmë poashtu edhe me linjën e prodhimit të betonit më kualitativ, për ndërtimet më të sigurta.

Prodhimi i betonit, transportimi dhe pompimi i gatshëm i tij realizohet me makineritë më të avancuara moderne.

Pajisjet teknike dhe kapacitetet tona të disponueshme, ju garantojnë shërbim të sigurt - sepse ne i kushtojmë vëmendje të veçantë kontrollit të vazhdueshëm të cilësisë së masës së betonit.

Përveç vulës në kualitet, kemi edhe vulë në profesionalizëm në raport me të gjithë klientelën tonë. Duke realizuar kështu në përpikëmëri transportin, i cili kryhet me miksera, të cilat nëse është e nevojshme ndihmojnë edhe pompimin e tij.

// When the window has finished loading create our google map below // Basic options for a simple Google Map // For more options see: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#MapOptions // How zoomed in you want the map to start at (always required) // The latitude and longitude to center the map (always required) // How you would like to style the map. // This is where you would paste any style found on Snazzy Maps. // Get the HTML DOM element that will contain your map // We are using a div with id="map" seen below in the // Create the Google Map using our element and options defined above // Ferizaj