Në vijim projektet të cilat janë realizuar dhe të cilat janë në realizim e sipër

Të gjitha të projektuara dhe të implementuara në përputhje me standardet

  • EN ISO 14001:2015
  • -   BS OHSAS 18001:2008
  • -   BS-ISO 39001:2015
  • -   BS PAS 99:2012

Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja Balaj, Grashticë e Epërme, lagjja Musaj, Rexhaj, Obzovik

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Prishtinë
Viti i realizimit: 2017 - 2018
Jetëgjatësia e Kontratës: 1 Vit

Asfaltimi i rrugës Rahovic, Kishnapole

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Ferizaj
Viti i realizimit: 2017-2020
Jetëgjatësia e Kontratës: 3 Vite

Asfaltimi i rrugës Sojevë, Mirosalë, Pojatë, Softaj

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Ferizaj
Viti i realizimit: 2017-2020
Jetëgjatësia e Kontratës: 3 Vite

Ndërtimi i rrugëve dhe i Kanalizimit fekal dhe atmosferik në krahun e djathtë edhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” në Prishtinë

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Prishtinë;
Viti i realizimit: 2017 - 2018
Jetëgjatësia e Kontratës: 1 Vit

Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në fshatin Prugovc

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Prishtinë
Viti i realizimit: 2017 - 2018
Jetëgjatësia e Kontratës: 1 Vit

Ndërtimi i Kanalizimeve fekale dhe atmosferike

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Kaçanik
Viti i realizimit: 2017 - 2018
Jetëgjatësia e Kontratës: 1 Vit

Asfalltimi i rrugës “Nikaj” – Magjistrale N2

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Kaçanik
Viti i realizimit: 2017 - 2018
Jetëgjatësia e Kontratës: 1 Vit

Asfalltimi i rrugës Gërlicë – Prushaj, Faza e III-të

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Kaçanik
Viti i realizimit: 2017
Jetëgjatësia e Kontratës:

Rregullimi i rrugëve me zhavorë

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Viti
Viti i realizimit: 2017
Jetëgjatësia e Kontratës:

Rregullimi i kanalit atmosferik dhe trotuarit, në rrugën “Anton Qeta” dhe në lagje “Shefket Muhadin”

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Shtime
Viti i realizimit: 2017 - 2018
Jetëgjatësia e Kontratës: 1 Vit

Anex Kontratë – Ndërtimi i Kanalizimit për fshatrat: Doganaj, Elezaj, Duraj, Gabrricë, Bajnicë, Koxhaj

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Kaçanik
Viti i realizimit: 2017-2019
Jetëgjatësia e Kontratës: 2 Vite

Ndërtimi i rrugës “Tefik Raka”

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Kaçanik
Viti i realizimit: 2017
Jetëgjatësia e Kontratës:

Anexi shtesë, Kanalizimi Atmosferik dhe Riasfalltimi i rrugës “Hasan Prishtina”

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Ferizaj
Viti i realizimit: 2016-2018
Jetëgjatësia e Kontratës: 2 Vite

Ndërtimi i rrugëve në lagjen Veternik dhe Mat

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Prishtinë;
Viti i realizimit: 2016
Jetëgjatësia e Kontratës:

Ndërtimi i Infrastrukturës në rrugën “Hysen Terpeza” dhe në lagjen Veternik

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Prishtinë;
Viti i realizimit: 2015 - 2016
Jetëgjatësia e Kontratës: 1 Vit

Ndërtimi i rrugës me kubëza në lagjen Hajvali

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Prishtinë;
Viti i realizimit: 2015 - 2016
Jetëgjatësia e Kontratës: 1 Vit

Ndërtimi i Infrastrukturës në lagjen Veternik

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Prishtinë;
Viti i realizimit: 2015 - 2016
Jetëgjatësia e Kontratës: 1 Vit

Rregullimi i Qendrës së qytetit

Projekt në K.K (Kuvendi Komunal) Ferizaj
Viti i realizimit: 2013-2016
Jetëgjatësia e Kontratës: 3 Vite
// When the window has finished loading create our google map below // Basic options for a simple Google Map // For more options see: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#MapOptions // How zoomed in you want the map to start at (always required) // The latitude and longitude to center the map (always required) // How you would like to style the map. // This is where you would paste any style found on Snazzy Maps. // Get the HTML DOM element that will contain your map // We are using a div with id="map" seen below in the // Create the Google Map using our element and options defined above // Ferizaj