SHËRBIMET E INFRASTRUKTURËS

Ndërtimet më të sigurta e kanë vulën e kualitetit dhe profesionalizmit tonë.

NDËRTIMET E
INFRASTRUKTURËS

Insfrastruktura më moderne realizohet me makineritë më të avancuara, në çdo asfaltim dhe riasfaltim të rrugëve në mbarë vendin.

NDËRTIMET E
RRUGËVE

Punimet tona karakterizohen me kualitet dhe përgjegjësi për t'i finalizuar të gjitha projektet e ndërtimeve të rrugëve në çdo lagje, fshat dhe qytet.

NDËRTIMET E
KANALIZIMEVE

Me pajisjet më të avancuara, me staf të specializuar arrijmë çdo herë t'i përmbushim me sukses të gjitha ndërtimet e kanalizimeve: atmosferike dhe fekale.

FURNIZIM DHE MONTIM
TË KUBËZAVE TË BETONIT

Ne jo vetëm që kemi një linjë prodhuese të kubëzave të betonit më cilësor në treg për t'ju furnizuar, por edhe makineritë më inovative për montimin e tyre.

FURNIZIM
TË BETONIT

Betonin më cilësor të linjës sonë prodhuese, ju furnizojmë me makineritë më të avancuara; gjithashtu duke ju realizuar transportin dhe pompimin e tij.

FURNIZIM DHE MONTIM
TË ANËSORËVE

Të prodhuara nga linja jonë prodhuese krahas standardeve ISO 9001, me profesionalizëm ju furnizojmë dhe me korrektësi ekipet tona, ju realizojnë montimin e tyre.

// When the window has finished loading create our google map below // Basic options for a simple Google Map // For more options see: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/reference#MapOptions // How zoomed in you want the map to start at (always required) // The latitude and longitude to center the map (always required) // How you would like to style the map. // This is where you would paste any style found on Snazzy Maps. // Get the HTML DOM element that will contain your map // We are using a div with id="map" seen below in the // Create the Google Map using our element and options defined above // Ferizaj